wartobycrazem.pl

Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA „ WARTO BYĆ RAZEM ”

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚ, SIEDZIBA WŁADZ
I CHARAKTER PRAWNY

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „WARTO BYĆ RAZEM” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.

1. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miejscowość Krasne. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

3. Stowarzyszenie „Warto Być Razem” jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.

§ 4.

4. Stowarzyszenie może posiadać odznaki, godło, logo, flagę, wydawać legitymacje członkowskie oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

 

§ 6.

6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i innych przepisów prawnych oraz statutu Stowarzyszenia „Warto Być Razem”.

§ 7.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu jej prowadzenia decyduje Zarząd.

§ 8.

8. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych

§9.

9. Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne oraz przedstawicielstwa za granicą.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 10.

Celami Stowarzyszenia są:


1. Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno – oświatowego, towarzyskiego
 i wypoczynku młodzieży, ludzi starszych oraz osób niepełnosprawnych. Rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie.

2. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie kultury, sztuki, ekologii, sportu, turystyki i rekreacji. Propagowanie kontaktu z naturą.

3. Popularyzacja postaw ekologicznych oraz propagowanie idei zdrowego społeczeństwa.

4. Integracja międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa;

5.    Urzeczywistnianie zasad uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.

6. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji
ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, pochodzenie.

7. Poprawa jakości  i warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych , obniżenia ich zachorowalności   i niepełnosprawności, poprzez między innymi:

ü  zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej 
(w zakresie prewencji, terapii i rehabilitacji),

ü  zapewnienie wolnego od barier dostępu do wszystkich miejsc publicznych,

ü  stwarzanie warunków dla korzystania przez osoby starsze z ofert kulturalnych, sportowych, towarzyskich, turystycznych,

ü  upowszechnianie technologii cyfrowych podnoszących komfort życia osób starszych i niepełnosprawnych,

ü  zapewnienie dostępu do edukacji, szkoleń i kursów dla seniorów
i osób niepełnosprawnych.

8.      Angażowanie się w projekty służące integracji międzypokoleniowej,
w oparciu o tolerancję i wzajemny szacunek.

9.      Działania na rzecz ochrony rodziny jako najważniejszej komórki państwa oraz dobrego wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży.

10. Aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością
i działania integracyjne w tym zakresie.
11. Rozwijanie, propagowanie i upowszechnianie,  kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych.

12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób niepełnosprawnych,

13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

§ 11.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Propagowanie zdrowych form życia poprzez kontakt ze specjalistami i działalność w zakresie: medycyny naturalnej; rehabilitacji; dietetyki; psychoterapii; turystyki; sportu; rekreacji rewalidacji.

2. Opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi:

3. Organizowanie domów, klubów dziennego pobytu dla młodzieży,
seniorów i osób niepełnosprawnych;

4. Rehabilitacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych;
5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, kursów, szkoleń i warsztatów;
6.  Organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością
i ich rodzin;

7. Propagowanie kontaktów z naturą poprzez działania na rzecz: ekologii i estetyki otoczenia; turystyki osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych; agroturystyki; wyjazdów terapeutycznych i szkoleniowych; sportu osób z niepełnosprawnością; organizowanie integracyjnych wycieczek, obozów, zjazdów dla młodzieży, osób niepełnosprawnych, pełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Współpraca z muzeami, ogniskami, zespołami artystycznymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi o zbieżnych celach i zadaniach.

9. Prowadzenie zespołów artystycznych.

10. Organizowanie wystaw, warsztatów artystycznych i innych form rozwoju artystycznego.

11. Organizowanie jarmarków, kiermaszy, imprez okolicznościowych, artystycznych
i rekreacyjnych,

12. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno kulturalnym, klubów,

13. Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, imprez plenerowych,

spektakli i koncertów,

14.Organizowanie różnych form wypoczynku i imprez kulturalno-oświatowych dostosowanych do zainteresowań młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.

15. Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych przez organizowanie odczytów, pogadanek, zespołów amatorskich i kółek zainteresowań.

16. Organizowanie wycieczek do teatrów, kin, na koncerty, wieczory literacko – muzyczne. Urządzanie wieczorów związanych z obchodami świąt okolicznościowych oraz urodzin i imienin - członków.

17. Propagowanie roli sztuki w zachowaniu i przywracaniu zdrowia psychofizycznego człowieka oraz działalność edukacyjna i kulturalno – oświatowa: działanie przez arteterapię, a w szczególności organizowanie zajęć artystycznych (muzyka plastyka itp.) oraz uczestnictwo w imprezach artystycznych.

18. Podnoszenie kwalifikacji kadr pracujących z osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

19.Organizowanie kursów i szkoleń oraz nadawanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

20. podnoszenie poziomu edukacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez tworzenie pomocy edukacyjnych
i specjalistyczne wydawnictwa;

21. Integrację międzypokoleniową i środowiskową:  propagowanie działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży; organizowanie imprez integracyjnych w różnych środowiskach. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.

Członkowie dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających
3. członków honorowych,

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży na piśmie deklarację członkowską. Uchwałę o przyjęciu do stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku od szesnastego do osiemnastego roku życia, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego
i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej szesnastego roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, poprzez członkostwo w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez pełnoletnich członków Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które popierają działalność Stowarzyszenia i zadeklarują opłacanie składki członkowskiej lub w inny sposób będą wspierać działalność stowarzyszenia. Uchwałę o przyjęciu do stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Członkami wspierającymi i honorowymi mogą być również cudzoziemcy.

§ 15.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

I. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
II. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
III. występować do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia,
IV. korzystać z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez Stowarzyszenie,
V. nabywać po niższych cenach materiały wydawane przez Stowarzyszenie,
VI. korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami udzielania pomocy uchwalonymi przez Zarząd,
VII. nosić odznaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

I. Brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
II. Stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
III. Regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

I. Zgonu.
II. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, złożonego na piśmie Zarządowi.
III. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy, po dwukrotnym upomnieniu.
IV. Wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia, co może nastąpić tylko w przypadku naruszenia statutu lub uchwał Stowarzyszenia.
V. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek lub skazanie na środek karny utraty praw publicznych.
VI. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 18.

1. Ustanie członkostwa wspierającego następuje z przyczyn, o których mowa w § 16, oraz w razie utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym.
2. Ustanie członkostwa honorowego następuje z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 oraz 4 – 6.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć i głosować członkowie zwyczajni stowarzyszenia. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, przy czym do zmiany Statutu wymagana jest większość co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, godzinę później niż pierwsze, na którym uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych członków. Powyższa zasada dotyczy wszelkich uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 22.

1. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący wybierany na początku obrad Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

W sprawach nie objętych porządkiem obrad można podejmować uchwały tylko jeżeli jest obecnych co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Powyższe nie dotyczy wniosków o charakterze porządkowym.
3. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez sekretarza Walnego Zgromadzenia, wybieranego na początku Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Wytyczanie kierunku i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie budżetu.
7. Uchwalanie zmian statutu.
8. Nadawanie godności członka honorowego.
9. Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się stowarzyszenia.
11. Ustalanie składek członkowskich.
12. Powoływanie sekcji sportowych działających w ramach stowarzyszenia.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach wskazanych w Statucie oraz gdy uzna to za wskazane, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być też zwołane przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, ilekroć zwołanie tegoż uznają za stosowne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia stosownego żądania. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepis § 24 Statutu.

§ 25.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia, pisemnie, drogą elektroniczną lub przez ogłoszenie w prasie.

§ 26.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i może być skrócona do 3 lat uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.
3. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą wybierać do swego składu nowych członków w miejsce członków, którzy przestali pełnić swą funkcję w trakcie kadencji, w drodze uchwały podjętej w tajnym głosowaniu, z tym, że liczba wybranych członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

Zarząd składa się z 2 – 6 osób, w tym prezesa, 1-go wiceprezesa i ewentualnie pozostałych członków Zarządu.

§ 28.

Do Kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi
i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia.
4. Zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz bilansu rocznego Stowarzyszenia.
5. Reprezentowania Stowarzyszenia w międzynarodowych i krajowych organizacjach działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych.
6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków i ustalanie proponowanego porządku obrad, zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie Członków.
8. Występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego.
9. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających, prowadzenie ewidencji członków.
10. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia.
11. Powoływanie zespołów problemowych do rozwiązywania określonych zagadnień.

§ 29.

Do składania oświadczeń i podpisywania wszelkiego rodzaju pism i dokumentów w imieniu Stowarzyszenia, również w sprawach majątkowych, wymagana jest jednoosobowa reprezentacja Prezesa Zarządu lub współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 30.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 31.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 32.

Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 osób, spośród których wybierany jest przewodniczący i jego zastępca.

§ 33.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

§ 34.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2. kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej,
3. zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
5. wgląd do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądanie wszelkich informacji od Zarządu,
6. zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 35.

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.

§ 36.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 37.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 38.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 39.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Dotacje i subwencje.
3. Wpływy z działalności statutowej.
4. Zapisy, spadki i darowizny.

§ 40.

Wysokość składek członkowskich oraz termin ich uiszczania określa Walne Zgromadzenie Członków.

§ 41.

Dzieci i młodzież do 18. roku życia są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 42.

1.     Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, która określi również cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.
2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

§ 43.

1.     Tryb głosowania nad uchwałami w sprawie rozwiązania stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2  członków uprawnionych do głosowania.